;

 

 

 

Čo je osobný bankrot?

Povolením oddĺženia začína pre dlžníka trojročné skúšobné obdobie (táto lehota sa nedá skrátiť). V tomto skúšobnom období musí dlžník vynaložiť primerané úsilie na získanie zdroja príjmu (čo môže byť zamestnanie alebo podnikanie), musí spolupracovať so správcom, najmä poskytovať mu všetky požadované informácie. Z dosahovaného príjmu musí odvádzať  na konci každého roka svojmu správcovi súdom určenú časť (spravidla 70%). Súd zruší skúšobné obdobie, ak dlžník počas neho porušuje svoje povinnosti alebo jeho príjem nepostačuje ani na úhradu odmeny správcu.

Dôležitou skutočnosťou, ktorú si treba uvedomiť je to, že dlžník počas konkurzu smie vykonávať právne úkony iba so súhlasom správcu a takisto v trojročnej skúšobnej lehote sú mu stanovené úkony, na ktoré potrebuje písomný súhlas správcu, to môže byť napr.:

- uzatvorenie zmluvy o úvere alebo pôžičke

- založenie obchodnej spoločnosti

- uzatváranie pracovných zmlúv a pod.

Ak dlžník  úspešne prejde skúšobným obdobím, neuspokojené pohľadávky veriteľov sa stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné.  To znamená, že síce formálne existujú naďalej, ale veriteľ ich nemôže už žiadnym spôsobom voči dlžníkovi vymáhať (napr. na súde, exekúciou a pod.)

Bližší popis jednotlivých krokov nájdete na našej novozriadenej stránke www.oddlzenie.info

 

Naše služby pri osobnom bankrote

Aktuality

Vážení návštevníci stránky a záujemcovia,

 

vzhľadom na rozšírenie počtu našich kancelárií na súčasné štyri pripravujeme pre Vás úplne novú stránku www.advoin.sk ktorá by už čoskoro mala byť v prevádzke. Pre prípad  potreby nás kontaktujte na info@insolvency.sk

Na lepšie vysvetlenie pojmov a celého procesu "osobného bankrotu"  sme pre Vás pripravili krásnu novú stránku:

www.oddlzenie.info

www.dlhy.info

Veríme, že bude pre Vás prínosom.

Team ADVO INSOLVENCY

ADVO INSOLVENCY, k.s. otvorilo novú kanceláriu pre obvod konkurzného súdu Trnava, ktorá sa nachádza na adrese:

 

Sládkovičova 2069/10A, 921 01 Piešťany

 


Napíšte nám